Olimpiados.lt
Geografija

2013 m. Geografijos olimpiada 6–8 klasėms „Mano gaublys”. PRADEDAMA REGISTRACIJA

Skelbiama registracija į LGMA organizuojamą 2013 metų olimpiadą „MANO GAUBLYS". Joje kviečiami dalyvauti 6–8 klasių geografija besidomintys moksleiviai. Siektina, kad renginyje dalyvautų kuo daugiau mokinių, o olimpiada taptų geografine švente Lietuvos mokyklose. Olimpiada įvyks kovo 15 d.

Olimpiados „Mano gaublys” 6–8 klasėms taisyklės   Renginio tikslas

  1. Skatinti mokinių domėjimąsi geografija ir jos populiarinimą mokyklose. 2. Sudaryti galimybes visiems 6–8 klasių mokiniams varžytis konkrečios mokyklos, kelių mokyklų, rajono, miesto, regiono mastu. 3. Sudaryti galimybes atsirinkti stipriausius mokinius, galinčius dalyvauti kituose konkursuose ir olimpiadose. 4. Padėti mokytojams greitai ir efektyviai surengti geografijos olimpiadą 6–8 klasių mokiniams. Šiam tikslui pasiekti LGMA  parengia užduotis, profesionalias kartoschemas, kitas iliustracijas, užduočių maketą, vertinimo lentelę.

  Renginio dalyviai

  1. Olimpiadoje dalyvauja visi norintys 6, 7 ir 8 klasių mokiniai. Dalyviai rungiasi savo klasės kategorijose. Mokinių atranką į olimpiadą organizuoja geografijos mokytojai. 2. Geografijos mokytojui arba bendruomenei nutarus, gali būti nustatoma dalyvių kvota. 3. Renginys gali būti organizuojamas vienoje mokykloje, rungtis gali kelios mokyklos, konkretaus miesto/rajono mokyklos ar tam tikros savivaldybės visų mokyklų atstovai.

  Užduočių pateikimas

Visą visoms klasėms skirtą užduočių rinkinį sudaro 40 užduočių. Visos užduotys sumaketuotos eilės tvarka nuo 1 iki 40. * 6 klasės mokiniai atlieka užduotis, pažymėtas skaičiais nuo 1 iki 20. * 7 klasės mokiniai atlieka užduotis, pažymėtas skaičiais nuo 1 iki 30. * 8 klasės mokiniai atlieka užduotis, pažymėtas skaičiais nuo 10 iki 40.   Tokia tvarka sąmoningai siekiama, kad 7-tokai atliktų ir visas 6-okų užduotis, 8-okai – 10 užduočių iš to, ko mokėsi 6 klasėje ir visas užduotis iš to, ko mokėsi 7 klasėje. Tokiu būdu užtikrinamas turimų žinių ir gebėjimų įtvirtinimas. Atsiranda galimybė palyginti stiprius 6-okus su 7-okais, o 7-okus su 8-okais. Visose klasėse persidengiančios užduotys nuo 10 iki 20 atitinka pamatinius geografijos pagrindus.   1. Visas rinkinys apima 8-10 A4 standartinio formato puslapius. 2. Užduotys sudarytos taip, jog galimas tik vienas teisingas atsakymas. Kiekviena iš užduočių vertinama tik 1 tašku. 3. Pirmame užduočių rinkinio puslapyje pateikiama renginio emblema, trumpa ir aiški instrukcija, vieta mokinio vardui, pavardei, arba kodui (jeigu toks suteikiamas) įrašyti. 4. Dauguma užduočių siejamos su šaltiniais (nuotraukomis, kartoschemomis, žemėlapiais ar jų fragmentais, statistika, diagramomis, piešiniais). Su vienu šaltiniu gali būti susiję net keli klausimai. 5. Kiekvienai iš 40 užduočių pateikiama po 4 galimus atsakymus (A, B, C, D), iš kurių teisingas visada yra tik vienas. Nors kai kuriose užduotyse mokiniai turi atlikti skaičiavimus, matavimus, tačiau teisingas atsakymas visada yra tik vienas iš keturių pateiktų.

  Trukmė:

Rekomenduojama užduočių atlikimo trukmė visų klasių kategorijose – 1 val. Olimpiados pradžios laiką kovo 15 d. pasirenka mokytojai.    Vertinimas

  Užduotys sudaromos ir atsakymų lapas parengiamas taip, kad vieno mokinio darbui patikrinti pakaktų 2 min.   Apdovanojimas

  1. LGMA prašo pasibaigus renginiui atsiųsti rezultatų protokolą, kuriame turėtų būti nurodytos dalyvių pavardės, vardai, mokykla, mokytojo vardas ir pavardė, surinkti taškai. 2. Jeigu LGMA negauna rezultatų protokolo, tačiau pagal registraciją žinoma, kad tam tikroje vietoje toks renginys vyko, kitais metais užduotys nesiunčiamos. 3. Gavus visų dalyvių protokolus, LGMA parengia Padėkos rašto šabloną ir patalpina jį svetainėje www.geografija.lt. Mokytojai šį standartinės formos šiam renginiui paruoštą šabloną naudoja nugalėtojams apdovanoti. 4. Prizinių ir apdovanojamų vietų skaičių nustato renginio organizatoriai.

Registracija ir renginio data

1. Už renginį vietoje atsakingas atstovas iki kovo 13 d. siunčia laisvos formos paraišką LGMA užduotims gauti šiuo adresu: manogaublys@gmail.com 2. Paraiškoje nurodoma, kur vyks renginys, kas už jį atsakingas, kontaktiniai duomenys ir tikslus elektroninio pašto adresas, kuriuo olimpiados dieną 8.00–9.00 bus persiųstos pilnai paruoštos, sumaketuotos užduotys (pdf formatu). Gavus jas, beliks atsispausdinti tiek kopijų, kiek dalyvaus mokinių. Užduotis rekomenduojama spausdinti spalvotai. Prašome į tai atkreipti dėmesį ir tam pasiruošti.  3. Olimpiada įvyks kovo 15 d.