Olimpiados.lt
Filologija

Skaitančias mokyklas vienija Nobelio premijos laureato Česlovo Milošo kūryba

Šių metų birželio 30 d. suėjo 100 metų, kai Lietuvoje, Kėdainių rajone, Šetenių dvare, gimė vienas žymiausių praėjusio amžiaus poetų, prozininkų, eseistų, Nobelio literatūros premijos laureatas, Lietuvos garbės pilietis, profesorius Česlovas Milošas. Lietuvos Respublikos Seimas 2011-uosius paskelbė Česlovo Milošo metais. Ši data įtraukta ir į UNESCO minimų datų sąrašą. Nors 2011 metai baigiasi, bet renginiai tęsiasi...

Ar gera gimti mažame krašte?

Nors rašytojas rašė lenkiškai, bet niekad, klajodamas po pasaulį, nepamiršo ir savo gimtinės – Lietuvos. Įkyruoliams, vis klausinėjantiems, kokios gi tautybės jis esąs, rašytojas tiesiai atsakydavo: ,,O aš esu ir lietuvis, ir lenkas. O iš tiesų esu paskutinis LDK pilietis." 1980 metais, atsiimdamas Nobelio premiją, jis sentimentaliai pamąstė ir apie savo šaknis: ,,Gera yra gimti mažame krašte, kuriame gamta atitinka žmogaus mastelį, kur amžiams bėgant sugyveno kartu skirtingos kalbos ir kultūros. Kalbu apie Lietuvą - mitų ir poezijos žemę." Rašytojas matė daugiakultūrę Lietuvą, ypač studijų miestą Vilnių, gerbė visas kalbas ir tautas, išlaikė ir kosmopolito dvasią. Po daugelio metų atvykęs į Vilnių nustebino jį sutinkančius – rašytojas ėmė ir uždeklamavo Kristijono Donelaičio poemos ,,Metai" ištrauką.

Projektas „Skaitančios mokyklos – Česlovas Milošas 2011–2012"

Daugybė renginių šiemet vyko visoje Lietuvoje, siekiant paminėti rašytojo šimtmetį. Susibūrę į neformalų Lietuvos kultūrų forumą lituanistai, polonistai ir rusistai, mokytojai ir mokslininkai šių metų pavasarį svarstė, kaip galėtų sustiprinti šalies kultūrų dialogą bendrojo lavinimo mokyklose, suartinti skirtingų kultūrų Lietuvos jaunimą. Taip šią idėją vienijančia figūra buvo pasirinktas Česlovas Milošas, jo asmeninis pavyzdys ir kūryba. Prasidėjus mokslo metams pradėtas įgyvendinti projektas „Skaitančios mokyklos – Česlovas Milošas 2011–2012", kurio autorius „Mažojo Princo fondas". Šį projektą remia Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija bei Lenkijos institutas Vilniuje, o įgyvendina projekto autorius „Mažojo princo fondas" bei Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras.

Pagrindinis minėto projekto tikslas – suburti Lietuvos lietuviškų, lenkiškų bei rusiškų mokyklų mokytojus ir mokinius prie rašytojo Česlovo Milošo kūrybos, skatinti jaunimą šią kūrybą skaityti, analizuoti, interpretuoti ir bendradarbiauti, pasidalyti pastebėjimais, atradimais. Projekte dalyvauja 35 Vilniaus, Klaipėdos, Kretingos, Lazdijų, Pasvalio, Trakų, Akmenės, Tauragės, Plungės, Švenčionių, Panevėžio rajonų mokyklos, 36 mokytojai, 275 mokiniai. Mokyklos suskirstytos į grupeles po 3-4 ir dažniausiai bendrauja virtualiai, dalijasi užduotimis, kūrybiniais darbais, pastebėjimais ir pan. Daug dėmesio skiriama mokinių saviraiškai, kūrybinei laisvei.

Ir mokytojai mokosi

Lapkričio pradžioje Vilniuje vyko mokymai mokytojams. Mokytojai gavo ne tik geriausių Česlovo Milošo knygų pundelius (,,Pakelės šunytis", ,,Rinktiniai eilėraščiai", ,,Isos slėnis", ,,Vilnius", ,,Tėvynės ieškojimas" ir kt.), bet išklausė ir paskaitų ciklą. Paskaitas skaitė Vilniaus universiteto docentas dr. Darius Kuolys, Lietuvos edukologijos universiteto docentė dr. Halina Turkevič. Išsamiai projekto veiklas pristatė koordinatorė Anna Ewa Pilarszyk-Palaitis.

Konferencija buvusioje Vilniaus Žygimanto Augusto gimnazijoje

O štai praėjusį penktadienį Vilniun buvo pakviesta ir mokinių iš visų projekte dalyvaujančių 35 mokyklų. Mokiniai ir jų mokytojai buvo pakviesti atvykti į mokyklą, kurioje mokėsi pats rašytojas Česlovas Milošas. Jo laikais tai buvo Vilniaus Žygimanto Augusto gimnazija, o dabar - Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Petro Vileišio geležinkelio transporto fakultetas. Vykusioje konferencijoje visus sveikino minėtos kolegijos dekanė Laimutė Sladkevičienė, Švietimo ir mokslo viceministras Vaidas Bacys, Lenkijos instituto direktorė dr. Malgorzata Kasner.

Po sveikinimų išklausyti keli pranešimai, pristatę literatūrinį ir biografinį rašytojo pasaulį: VU docento dr. Dariaus Kuolio - ,,Kuo svarbi Česlovui Milošui buvo jo mokykla?", mokytojo Vytauto Toleikio - ,,Milošas – rimtas iššūkis Lenkijos ir Lietuvos mokykloms", buvusio kolegijos dėstytojo, vadovo, pažinojusio Česlovą Milošą, pranešimas ,,Apie Žygimanto Augusto gimnaziją ir jos absolventus".

Kūrybinė veikla

Po teorinės konferencijos dalies aktorė Dalia Michelevičiūtė atliko poetinę - muzikinę kompoziciją pagal Česlovo Milošo tekstus „Kalbos galia". Visus užbūrė skambus aktorės balsas ir prasmingos poeto Česlovo mintys.

Mokiniai nebuvo tik pasyvūs stebėtojai – jie taip pat gavo kūrybinių užduočių: pasiskirstė į 4 grupes pagal įvairius pomėgius, gebėjimus – tai eseistų, muzikų, dailininkų, dramaturgų grupės. Visos grupės gavo vieną Česlovo Milošo eilėraščio ,,Vargšas poetas" strofą, bet skirtingas užduotis: eseistai, be abejo, padiskutavę kūrė esė, dramaturgai statė kompoziciją, muzikantai grojo ir dainavo lietuviškai ir lenkiškai, dailininkai kūrė simbolį – akį, kuris apskritai labai dažnas poeto tekstuose. Grupės turėjo nedaug laiko – tik pusvalandį, bet užduotis atliko nepriekaištingai. Tokiai kūrybinei veiklai vadovavo Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Dainora Eigminienė.

Su žemėlapiu po Vilnių

Po pietų visi dalyviai gavo žemėlapį ,,Česlovo Milošo Vilnius" su tam tikrų objektų nuorodomis ir aprašymais, kuo jie svarbūs buvo rašytojui (jis 1920-1937 m. gyveno, studijavo, kūrė, dirbo Vilniuje), ir turėjo surasti nurodytus objektus. Taip nuo Tauro kalno konferencijos dalyviai pažiro į įvairias puses, bet visų keliai vedė žemyn į senamiestį. Gal ir ne visus objektus pavyko surasti, nes ėmė snigti, bet juk susitikimų bus ir kitais metais, tad turint orientyrus nebus sunku juos aplankyti.

Susitikimas LR Švietimo ir mokslo ministerijoje

Galiausiai vėl susitikta LR Švietimo ir mokslo ministerijoje. Konferencijos dalyvius pasveikino ministerijos kancleris Dainius Numgaudis, jis pasidžiaugė, kad gali jaunąją daugiakalbę kartą priimti vienoje iš seniausių Europoje ministerijų, net atsinešęs perskaitė rašytojo Česlovo Milošo klasės mokinių sąrašą, kuriame yra įvairių pavardžių – ir lenkiškų, ir lietuviškų, ir baltarusiškų, ir vokiškų, ir netgi daniška. Vadinasi, rašytojo tolerantiškumo savybę ir ugdė daugiatautė klasė, daugiakultūris Vilnius. Po gerbiamo kanclerio kalbos Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos mokinės, respublikinio dainuojamosios poezijos konkurso laureatės, atliko dainą pagal Česlovo Milošo eiles.

Viešnia iš Vilniaus universiteto Polonistikos centro, literatūrologė dr. Teresa Dalecka, skaitė pranešimą ,,Kuo mums šiandien svarbi Česlovo Milošo kūryba?" Ji pabrėžė, kad rašytojui buvo svarbus matomas, o ne įsivaizduojamas pasaulis, todėl jo kūrybos pagrindiniai ,,įrankiai" ir buvo akis ir atmintis.

Česlovas Milošas kinomenininkų akimis

Po to kinorežisierius Vytautas Damaševičius, bendravęs su pačiu Milošu, pakvietė pažiūrėti jo sukurtą filmą ,,Draugas". Tai vieno poeto eilėraščio sukūrimo istorija, eilėraštis skirtas tragiško likimo bičiuliui Pranui Ancevičiui. Pristatytas ir demonstruotas Česlovo Milošo vyresniojo brolio Andžėjaus Milošo sukurtas filmas ,,Milošo Vilnius", jį vertė rašytoja Birutė Jonuškaitė.

Projekto tąsa

Tuo baigėsi įspūdinga gruodžio 9-oji diena. Bet projektas tęsiasi, numatyta daug veiklų: dalyviai kurs esė, analizuos Česlovo Milošo kūrinius, deklamuos, užsiims fotografija ir kitais menais, susitiks su Česlovo Milošo kūrybos tyrėjais, žmonėmis asmeniškai pažinojusiais rašytoją. Kūrybiniai darbai bus pristatomi ne tik bendradarbiaujančiose mokyklose bet ir bibliotekose, muziejuose bei kitose viešose vietose.

Projektas „Skaitančios mokyklos – Česlovas Milošas 2011-2012" baigsis iškilmingu dalyvių suvažiavimu 2012 metų birželio 30 dieną – rašytojo, Nobelio premijos laureato, Pasaulio tautų teisuolio Česlovo Milošo gimimo dieną.

Audronė Anulienė, Tauragės ,,Versmės" gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė