Olimpiados.lt
Geografija

Startuoja geografijos olimpiada 6–8 klasėms „Mano gaublys”

LGMA taryba, atsižvelgdama į daugelio mokytojų bendruomenių pageidavimus, kaimyninių ir kitų šalių patirtį, nuo šio pavasario inicijuoja naują olimpiadą, kurioje kviečia rungtis 6–8 klasių moksleivius.

Šiam renginiui suteikiamas savitas pavadinimas „Mano gaublys”.

Olimpiados „Mano gaublys” 6–8 klasėms taisyklės

Renginio tikslas

 • Skatinti mokinių domėjimąsi geografija ir jos populiarinimą mokyklose.
 • Sudaryti galimybes 6–8 klasių mokiniams varžytis mokyklos, kelių mokyklų, rajono, miesto, regiono mastu.
 • Sudaryti galimybes atsirinkti stipriausius mokinius, galinčius dalyvauti kituose konkursuose ir olimpiadose.
 • Padėti mokytojams greitai ir efektyviai surengti geografijos olimpiadą 6–8 klasių mokiniams. Šiam tikslui pasiekti LGMA parengs užduotis, profesionalias kartoschemas, kitas iliustracijas, užduočių maketą, vertinimo lentelę).

Renginio dalyviai

 • Olimpiadoje dalyvauja visi norintys 6, 7 ir 8 klasių mokiniai. Visi rungiasi savo klasės kategorijose.
 • Geografijos mokytojui arba bendruomenei nutarus, gali būti nustatoma dalyvių kvota.
 • Renginys gali būti organizuojamas vienoje mokykloje, rungtis gali kelios mokyklos, konkretaus miesto/rajono mokyklos, tam tikros savivaldybės mokyklos.

Užduočių pateikimas Visą visoms klasėmsi skirtą užduočių rinkinį sudaro 40 užduočių. Visos užduotys sumaketuotos eilės tvarka nuo 1 iki 40.

 • 6 klasės mokiniai atlieka užduotis, pažymėtas skaičiais nuo 1 iki 20.
 • 7 klasės mokiniai atlieka užduotis, pažymėtas skaičiais nuo 1 iki 30.
 • 8 klasės mokiniai atlieka užduotis, pažymėtas skaičiais nuo 10 iki 40.

Tokia tvarka sąmoningai siekiama, kad 7-tokai atliktų ir visas 6-okų užduotis, 8-okai – 10 užduočių iš to, ko mokėsi 6 klasėje ir visas užduotis iš to, ko mokėsi 7 klasėje. Tokiu būdu užtikrinamas turimų žinių ir gebėjimų įtvirtinimas. Atsiranda galimybė palyginti stiprius 6-okus su 7-okais, o 7-okus su 8-okais. Visose klasėse persidengiančios užduotys nuo 10 iki 20 atitinka pamatinius geografijos pagrindus.

 • Visas rinkinys apima 8-10 A4 formato puslapius.
 • Užduotys sudarytos taip, jog galimas tik vienas teisingas atsakymas. Kiekviena iš užduočių vertinama tik 1 tašku.
 • Pirmame užduočių rinkinio puslapyje pateikiama renginio emblema (bus parengta), trumpa ir aiški instrukcija, vieta mokinio vardui, pavardei, arba kodui įrašyti.
 • Daugumą užduočių siejamos su šaltiniais (nuotraukomis, kartoschemomis, žemėlapiais ar jų fragmentais, statistika, diagramomis, piešiniais). Su vienu šaltiniu gali būti susiję net keli klausimai.
 • Kiekvienai iš 40 užduočių pateikiama po 4 galimus atsakymus, iš kurių teisingas visada yra tik vienas.
  Nors kai kuriose užduotyse mokiniai turi atlikti skaičiavimus, matavimus, tačiau teisingas atsakymas visada yra tik vienas iš keturių pateiktų.

Trukmė Rekomenduojama užduočių atlikimo trukmė visų klasių kategorijose – 1 val.

Vertinimas

Užduotys sudaromos ir atsakymų lapas parengiamas taip, kad vieno mokinio darbui patikrinti pakaktų 2 min.

Apdovanojimas

 • LGMA prašo pasibaigus renginiui atsiųsti rezultatų protokolą, kuriame turėtų būti nurodytos dalyvių pavardės, vardai, mokykla, mokytojo vardas ir pavardė, surinkti taškai.
 • Gavus protokolą, LGMA išrašo vardinį Padėkos raštą kiekvienos klasės kategorijos 1 nugalėtojui bei jį ruošusiam mokytojui ir persiunčia to rajono/miesto LGMA skyriaus pirmininkui, kuris pasirūpina, kad Padėkos raštai būtų perduoti.
 • Jeigu rajone/mieste vyksta net keli tokie atskiri renginiai, Padėkos raštai išrašomi visiems kiekvienos kategorijos nugalėtojams ir perduodami analogišku būdu.
 • Jeigu LGMA negauna rezultatų protokolo, tačiau žinoma, kad tam tikroje vietoje toks renginys vyko, kitais metais užduotys nesiunčiamos.
 • Prizinių ir apdovanojamų vietų skaičių nustato renginio organizatoriai.

Registracija

 • Už renginį vietoje atsakingas atstovas iki kovo 3 d. siunčia laisvos formos paraišką LGMA užduotims gauti šiuo adresu: manogaublys@gmail.com
 • Paraiškoje nurodoma, kur vyks renginys, kas už jį atsakingas, kontaktiniai duomenys ir elektroninio pašto adresas, kuriuo olimpiados dieną 8.00–9.00 bus persiųstos pilnai paruoštos, sumaketuotos užduotys (pdf formatu).